رضا محمدی، مدیر فنی و از مؤسسان بازار هستم. اینجا سعی خواهم کرد از تجارب فنی و غیر فنی خودم در کسب و کار مرتبط با دستگاه‌های همراه بنویسم.

اینجا یک گاه‌نوشت شخصی است. چیزهایی که اینجا می‌نویسم لزوماً نظرات مجموعهٔ کافه‌بازار نیست.